Utslippsrettigheter trekker opp kraftprisene

Utslippsrettigheter trekker opp kraftprisene

Det europeiske utslippsmarkedet (EU ETS) har hatt sine utfordringer siden oppstarten på begynnelsen av 2000-tallet. Markedet, som også er en del av Kyoto-avtalen, har vært preget av store svingninger i pris og politiske drakamper. Samtidig har det å markedstilpasse redusert bruk av fossil energi på tvers av landegrenser vært nybrottsarbeid.

Lave priser

Etter finanskrisen og stor utflytting av stål- og papirproduksjon fra Europa, har utslippene fra industrien blitt redusert kraftig. Et overskudd av kvoter har bygget seg opp og prisene har lenge ligget på veldig lave nivåer. Lave priser stimulerer hverken til CO2-rensing eller til omlegging av renere energibruk i industrien. I tillegg har subsidiedrevet utbygging av fornybar energi også redusert bruken av fossil energi. Europa ligger an til å nå målene for utslippskutt i 2020, men det er andre faktorer enn utslippsmarkedet som har sørget for det. Allikevel har nok frykten for høyere utslippspriser i fremtiden bidratt til å holde igjen en del investeringer innen bruk av fossil energi. Politikerne ønsker at prisen for utslipp skal opp for å kunne fase ut bruken av kull, og fase inn fornybare energikilder.

 

Market Stability Reserve (MSR)

Utslippsmarkedet har ikke hatt de ønskede effekter og har derfor vært preget av politiske inngrep i forsøket på å løfte prisen for utslipp. Fra nyttår trer en ny markedsregulering, MSR, i kraft. Mekanismen har til hensikt å redusere antall utslippstillatelser som gis i markedet, slik at det store overskuddet av utslippstillatelser blir redusert. Dette håper politikerne at skal lede til høyere priser for utslipp. Høyere priser vil i første omgang gi insentiver til at gasskraft overtar for kullkraft, men i neste omgang føre til at all bruk av fossil energi blir faset ut til fordel for fornybar energi. Fordi det europeiske markedet, og til dels det nordiske, fremdeles er avhengig av kull- og gasskraft, vil endringer i prisen for utslippsrettigheter ha stor innflytelse på strømprisene en god stund fremover. Dette vil gjelde helt frem til markedet en gang blir uavhengig av kull- og gasskraft, eller at fossil energi får liten eller ingen innflytelse på kraftprisene. Av mange politiske inngripener i markedet, er kanskje dette det tiltaket som kan se ut til å få størst effekt.

Grafene fra sending kan lastes ned her. Har du ikke tilgang til YouTubekan du se sendingen i vårt nyhetsrom.

  • Se ukens kraftkommentar

 

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig

Ja takk, jeg vil motta informasjon fra LOS Energy