Effekthushållning kan ge stora kostnadsminskningar

Effekthushållning kan ge stora kostnadsminskningar

Företag och fastighetsägare bör tänka mer på effekthushållning – inte bara energihushållning. Effektprissättning gör att dina högsta effektuttag har stor betydelse för företagets totala energikostnader. Att begränsa uttagstopparna kan ge stora kostnadsminskningar.

Effektprissättning är aktuellt för större företag inom både privat och offentlig sektor. Det kan även vara aktuellt för större hyrestagare och fastighetsägare i olika kategorier.

Det är viktigt att kontrollera effekten eftersom effekttoppar ger hög kostnad för näthyra och höga offentliga avgifter. Effekt är den energi företaget använder per tidsenhet. Vid effektprissättning multipliceras det högsta uppmätta effektuttaget med den gällande effekttariffen. Eftersom det räcker med bara några få okontrollerade timmar per år för att ge företaget hög effektkostnad, kan det leda till en okontrollerat hög energikostnad.

Traditionellt fokuserar elkunder på själva energikostnaden (elförbrukningen) som faktiskt utgör en mindre del av de totala energikostnaderna. Medan själva energikostnaden kan ligga på 20–30 %, kan näthyra och offentliga avgifter tillsammans utgöra hela 70–80 % av totalkostnaden. Genom att endast fokusera på energikostnaden (elförbrukningen) får man begränsad möjlighet att påverka energikostnaderna.

– Det är ovanligt att man har fokus på de totala kostnaderna, påpekar John Arild Raaen, chef för energitjänster på LOS Energy.

– Energikostnaden är mer än bara kilowattimmar. Näthyran utgör den största delen. Vi betalar för bådadera. El har under senare år varit billig jämfört med kontinenten, men det är inte längre kWh som är den största kostnadsfaktorn. Det är istället näthyran med effektkostnader, transport och offentliga avgifter.

Det är det högsta effektuttaget som avgör taxan som ditt företag betalar för elen — även om det högsta effektuttaget endast varar en kort stund och du har lågt effektuttag resten av tiden.

– Det högsta effektuttaget under en given tidsperiod bildar underlaget för räkningen. Klarar man att begränsa effekttoppen, kan företaget uppnå en stor kostnadsreduktion, säger John Arild.

Kostnaden med att ta ut effekt ökar dessutom konstant.

– Cheferna måste vara observanta på denna utveckling, rekommenderar han.

Påverkar konkurrensförmågan
– Det vi upplever är att många inte förstår vad effekt är och effektens betydelse för de totala energikostnaderna. Det är det som är den viktigaste utmaningen. Om du inte får kontroll över toppen, kan det resultera i obehagliga överraskningar när det gäller kostnaderna, varnar John Arild Raaen.

– För industri kan det vara en utmaning i förhållande till konkurrensförmågan. Chefernas viktigaste uppgift är att säkerställa bättre konkurrensförmåga. Vi måste utveckla förståelse för företagets totala energikostnad, understryker han.

"Det högsta effektuttaget under en given tidsperiod bildar underlaget för räkningen. Klarar man att begränsa effekttoppen, kan företaget uppnå en stor kostnadsreduktion."

 

Börjar man dagen med att starta upp en massa maskin
er på samma gång, ger detta högt effektuttag. Når många företag samtidigt startar eller använder mycket elintensiv utrustning – som vid arbetsdagens start – uppstår hög belastning på nätet. Högt samlat effektuttag kan vara en utmaning för nätbolagen och systemen måste dimensioneras för dessa toppar.

– Effekttoppar medför stora investeringsbehov för de som äger nätet. Om alla bidrar till att minska effekttopparna skjuter vi upp behovet av utbyggnad. Detta underlättar även driften av nätet, förklarar han.

Effekttoppar komplicerar säker nätdrift och kan vara ett hot mot försörjningssäkerheten.

Effekt koster
Stora planerade investeringar inom kraftutbyggnad och infrastruktur förväntas ge ökade energikostnader. Även små elbolag har stora investeringar framför sig. Näthyran förväntas också öka. 

Avgifterna ökar också. Konsumtionsskatten – som är störst – förväntas öka. Utöver ökad energiskatt föreslår regeringen att man ska ta bort utjämningsstödet för bolag med hög näthyra. 

John Arild Raaen förväntar sig större fokus på att effekt kostar under åren som kommer. Han uppmanar chefer att lägga fokus på detta problem inom sina företag och fastigheter. Han rekommenderar att de utvecklar en förståelse för företagets totala energikostnader och att de utvecklar och genomför program för att minska totalkostnaderna.

– Med hjälp av effektstyrning kan man mäta i realtid hur mycket effekt som tas ut. De högsta topparna kan undvikas genom att vid behov avaktivera strömförbrukare med lägre prioritet. Detta kan ge en avsevärd kostnadseffektivisering och samtidigt bidra till ett jämnare och mer balanserat nät, avslutar John Arild Raaen.