Koldioxidkvotpriset får elpriserna att skena iväg

Koldioxidkvotpriset får elpriserna att skena iväg

Just nu är det priset på de nordiska utsläppskvoterna som är mest avgörande för elpriset i Norden. Sedan nyår har priset på koldioxidutsläpp fördubblats.

Spotpriset fortsätter att stiga och vi har inte tillräckligt med snösmältning för att det ska ha en dämpande effekt på priserna. Orsaken till att spotpriset fortsätter att stiga är priset på de europeiska utsläppskvoterna på koldioxid.

På terminsmarknaden har vi sett en smärre korrigering denna vecka, men priserna är fortsatt höga.

Utsläppsmarknaden
För att nå målen i Kyoto-avtalet skapade EU en marknad för koldioxidutsläpp. Detta innebär att industri som släpper ut koldioxid måste köpa utsläppskvoter baserat på storleken på utsläppet.

Tanken bakom utsläppsmarknaden var att de mest effektiva och lönsamma åtgärderna för utsläppssänkningar skulle prioriteras först och politikerna ansåg att marknaden var bäst på att bedöma vilka dessa var.

För lågt pris
Ett stort överskott av koldioxidkvoter har byggts upp på marknaden. Orsaken till detta är flera finanskriser i EU och utflaggning av industri. Politikerna menar att det stora överskottet av kvoter beror på att priset på koldioxidkvoterna har varit för lågt och därmed inte motiverar den etablerade industrin att dra ner på utsläppen. För att lägga i en ny växel när det gäller att fasa ut kolet inom EU, lanserar man nu ett nytt initiativ på utsläppsmarknaden. Målet för initiativet är att på sikt ersätta utsläppsrätterna.

Koldioxidkvotpriset har fördubblats
Det nya initiativet för att minska överskottet av koldioxidkvoter träder i kraft från och med 2019. Marknaden tycks förvänta sig att detta kan trigga en kraftig uppgång av kvotpriset, något som har ökat köpintresset redan nu. Detta har resulterat i att koldioxidkvotpriset har fördubblats sedan nyår. Detta i sin tur har haft stor effekt på kostnaden för att producera kolkraft.

Märkbar prisuppgång
Ett kolkraftverk släpper ut nästan ett ton koldioxid per MWh som produceras. Detta innebär att när man får en uppgång i kvotpriset, får man även en märkbar uppgång vad gäller tillverkningskostnaden på den el som levereras av kolkraftverken. Detta har gett avtryck på de europeiska spot- och terminpriserna, något som i sin tur har påverkat de nordiska kraftpriserna.

Vill du också få vår analys til din e-postadress?