Energitjänster

Vi på LOS Energy vill skapa hållbara energilösningar till våra kunder.

Energi och kostnadsuppföljning

Energi och kostnadsuppföljning

Vill du ha en enklare form av energianalys? En energi och kostnadsuppföljning av företagets totala energikostnader, gör det enklare att identifiera effektiviseringsåtgärder och reducera företagets energikostnader.

Beräkningar görs på basis av historiska timvärden för att fastställa mervärdet och föreslå åtgärder för att minska kundens totala energikostnader. Det utarbetas en separat rapport som skall presentera beslutsunderlag för vidare genomföringsåtgärder.

Med analysen som grund kan vi sedan hjälpa dig att göra förbättringar och använda energin på bästa sätt.

Kontaktperson för Energi och kostnadsuppföljning

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Försäljningschef Energitjänster

Energianalys

Energianalys

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska energianvändning? Då ska du börja med att göra en energikartläggning. 

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning.

En energianalys är en djupgående energianalys om företagets energianvändning. Analysen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och redovisar företagets totala energikostnader.

Hela energianalysen dokumenteras i en tydlig rapport. Med ett genomarbetat beslutsunderlag blir det betydligt enklare att gå vidare till genomförande av föreslagna åtgärder.

Du får också reda på hur du kan minska användningen av energi och vad den investeringen kostar. Dessutom får du nyckeltal som kan användas som budgetunderlag.

Du vet väl att du kan söka upp till 50 000 kronor i stöd av energimyndigheten? Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Läs mer om hur mycket stöd ditt företag bör söka här.

Kontaktperson för Energianalys

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Försäljningschef Energitjänster

Effektanalys

Effektanalys

Har ditt företag höga nätkostnader? Vi hjälper våra företagskunder att planera sin elanvändning och reducera nätkostnaderna.

Effektanalysen kartlägger löpande energi – och effektförbrukning genom att identifiera kundens efterfrågeflexibilitet.

Rapporten kommer att framhäva eventuella onormala utslag i effekt och ge en förklaring av förbrukningsmönstret.

LOS Energy har genomfört kundanalyser i många olika segment och erfarenhetsmässigt är det lite fokus på tariffoptimering med effektstyrning hos företag idag. Ett effektprojekt, där det presenteras en nulägesanalys för att förstå dagens situation, kan hjälpa företaget att reducera sina energikostnader och redovisa tilltagsplaner för effektiveffektstyrning.

Effektanalysen omfattar:

 • Teknisk genomgång av anläggningen tillsammans med driftpersonal, för att identifiera relevanta mätpunkter och styrbara laster med flexibilitet.
 • Förbrukningsanalys av utvalda mätpunkter och effektberäkningar med hänsyn på historiskt timmevärde.
 • Presentation av resultat och kostnadsberäkning för implementering av våra systemtjänster MaxGuard och Switch.

Kontaktperson för Effektanalys

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Försäljningschef Energitjänster

Konsultation och projektledning

Konsultation och projektledning

Hållbara energilösningar är viktiga för framtiden.

Behöver ditt företag hjälp med att utveckla, projektera och driva projekt inom förnybar energi? Att producera egen energi och att utnyttja förnybara resurser är något vi jobbar med i stor utsträckning.

LOS Energy Partner Program baserar sig på ett samarbete med kunder för att förstärka miljö- och hållbarhet. Vårt bidrag i detta sammanhang är vår kompetens inom planering, konstruktion, projektledning inom förnybar produktion, till exempel solcellsproduktion och småskalig vattenproduktion.

LOS Energy kan bistå med rådgivningstjänster i olika faser av ett projekt. Från förstudieutredningar till kravspecifikation, inhämtning av anbud och uppföljning av leverans.

Exempel på innehållet i den här typen av projekt är:

 • Projektuppstart och organisering
 • Förbrukningsanalys med teknisk besiktning
 • Produktionssimulering i analyseringsverktyget Archelios och PVsyst
 • Förbrukningsoptimering av egenproduktion
 • Kostnad-nytta-analys av solcellsanläggning kopplat till effektstyrning
 • Presentation av resultat

Genom att etablera ett långsiktigt samarbete kommer LOS Energy bidra till att uppfylla kundens vision och definiera målinriktade projekt som sammanfaller med företagets grundläggande värderingar. 

Kontaktperson för Konsultation och projektledning

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Försäljningschef Energitjänster

LOS Max Guard

LOS Max Guard

Realtidsövervakning och kontroll av effektuttag.

Syftet med denna tjänst är att kunna styra och begränsa effektuttaget per mätpunkt så att kunden kan ha kontinuerlig kontroll  över sina nätkostnader.

Många företag tampas med en ojämn belastning av sitt nät. Under korta perioder belastas elnätet extremt hårt. Det får till följd att systemet måste dimensioneras för att klara dessa toppar och det ger ökade kostnader i form av effekt-/energiavgifter. MaxGuard kan användas för att bevaka dessa toppar och sända ut styrsignaler för att slå av och/eller begränsa oprioriterade laster. Detta ger minskade effektkostnader. Styrningen kan ske på flera sätt och det vanligaste sättet är att övervaka den genomsnittliga effekten under en medelvärdesperiod. Om effekten är på väg att stiga över en given gräns sänds en signal till en utgång som slår av lasten under en kortare period.  Styrningen kan även ske i steg, där effekten av flera laster samverkar för att minska det momentana effektbehovet för fabriken.

LOS Partnerprogrammet innefattar:

 • Konsulttjänster inom tariffoptimering och uttagsprofiler
 • Analys för utvärdering av besparingspotential
 • Teknisk lösning och realisering av projekt
 • Drift, support och övervakning av teknisk infrastruktur

Tidigare erfarenheter av MaxGuard har visat potential för att kunna reducera nätkostnaderna kopplat till effektuttag med ca: 10–30% per år.

Läs kundexempel IKEA.

Kontaktperson för LOS Max Guard Energistyring

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Försäljningschef Energitjänster

LOS Switch energistyrning

LOS Switch energistyrning

Intäkter för dig som kund genom försäljning av efterfrågeflexibilitet till nätoperatören.

Syftet med denna tjänst är att erbjuda efterfrågeflexibilitet i form av förbrukningsreduktion till nätoperatörer under ansträngda situationer.

Tjänsten kommer att generera intäkter från Svenska Kraftnät, dels för att ställa flexibiliteten till rådighet och för faktisk utkoppling. LOS Energy har som endaste aktör i norden investerat i en systemplattform som gör det möjligt att aggregera flexibilitet från flera kunder, där syftet är att sälja denne flexibiliteten tillbaka till kraftsystemet. Intäkter från marknadsdeltagelse fördelas mellan kund och LOS Energy enligt överenskommelse.

Vår koncerntillhörighet har säkrat oss en unik förståelse av kraftsystemets behov. Denna erfarenhet och kompetens används aktivt för att utveckla nya tjänster och lösningar som gynnar våra kunder. För att kunna realisera nya intäktströmmar till kunden, har vi utvecklar systemtjänster för alla faser i kraftsystemets tillgängliga marknader (reserv, planera och drift). 

Traditionellt, balanseras det nordiska kraftsystemet genom att reglera produktionen utifrån konsumenternas efterfrågan på kraft. Lösningen Switch, ger likande möjligheter för snabb reglering men använder kundens efterfrågeflexibilitet som en förbrukningsreduktions resurs för att tillgodose kraftsystemets regleringsbehov.

Läs kundexempel Saint-Gobain.

Smart grid

 

LOS Switch

Kontaktperson för LOS Switch energistyrning

Mattias Harrysson

Mattias Harrysson

Försäljningschef Energitjänster