Förbrukare

Vi är en elleverantör som hjälper företag att få lägsta möjliga elpris.

Flerbolagsportfölj

Flerbolagsportfölj

Det här branschledande förvaltningskonceptet ger dig storkundens fördelar. Tjänsten är enkel och mycket framgångsrik.

Vi erbjuder dig med volymer från 5 GWh att hantera dina kraftinköp på samma sätt som stora elförbrukare. Gemensam kraftportfölj ger jämnare prisutveckling.

Olika inköpstrategier
Vi har utvecklat ett flerbolagsportföljsystem med olika inköpstrategier. Du väljer din egna, unika policy utifrån din syn på marknaden och risknivåer.

 • Treårig säkringsstrategi
  Den historiskt sett mest framgångsrika inköpsstrategin är en trappstegsförvaltning som sträcker sig över fyra år - innevarande leveransår samt tre framtida år. I modellen bygger man sakta men säkert upp säkringsnivån i portföljen tills man innan leverans är helt säkrad. Modellen sprider risker över tid och över olika marknadsscenarion.

 • Garanterat index
  Vi garanterar ett indexpris. Du får alltid index som ditt leveranspris. Indexpriset byggs upp över tre år innan leveransåret. Riskerna sprids på ett bra sätt över tid och du tar ingen risk på förvaltarens inköpsförmåga. All risk ligger hos oss. Du kan enkelt beräkna indexpriset och kontrollera dess riktighet i efterhand.
 • Optimeringshandel
  Att ha ren optimeringshandel i tillägg till en säkringsstrategi eller en spotleverans, lägger god grund för dig som vill försöka minimera ditt elpris, mer än vad traditionella säkringsstrategier kan klara.

Välj din egen kombination
Eftersom varje kund är unik, med egen syn på hur elkostnaden slår mot företagets resultat och konkurrenskraft, måste du själv kunna kombinera din egen policy. Därför ger vi dig möjlighet att kombinera de tre förvaltningsstrategierna i olika procentuella satser, tillsammans med andel rörligt spotpris. Kombinationen ger dig en unik möjlighet att sätta din egen riskprofil på ditt elinköp och samtidigt dra nytta av att vara del av en större portfölj med enorm volym och dess inköpsfördelar.

Miljövänlig el
I leveransen i flerbolagssystemet har du som alltid möjlighet att välja miljömix själv. Det gör du enklast genom att ge oss en årlig handelsorder på den mix du önskar.

Handel och leverans
All säkringshandel sker i svenska kronor så att du inte står för en valutarisk.

Fakturasamordning
När du blir kund hos oss kan vi också erbjuda dig fakturasamordning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om all din administration. Vi tar emot, betalar, registrerar och vidarefakturerar alla dina fakturor oavsett energislag och sammanställer kostnaden per anläggning. Du väljer själv om du vill bli fakturerad per anläggning eller i någon annan gruppering. Du kan också när som helst se över kostnad- och förbrukningsbilden på din egna kundzon där vi samlar all statistik, uppföljning och alla rapporter som gäller för dina anläggningar.

Kontaktperson för Flerbolagsportfölj

Vi är din motpart. Du får alla fördelar.

Vi är din motpart. Du får alla fördelar.

Få fördelarna av att handla i SEK med oss som motpart.

Vår ägarsituation borgar för stabilitet och säkerhet. Det innebär att vi kan vara motpart till Nord Pool och Nasdaq OMX för din räkning och du blir vår motpart. Har du en elanvändning större än ca 25 GWh per år kan du lägga upp en egen individuell portfölj och därmed får du handla kraft i valfri valuta och slippa ställa säkerhetskrav till börserna.

Som kund har du samma möjligheter till aktiv handel och transparens som om du vore clearingkund.

Efter riskanalys och prissäkringsstrategi erbjuder vi dig

 • Möjlighet att välja mellan rådgivande-, orderstyrd- eller en diskretionär handel. Alternativen ger alla utrymme för säkringshandel och aktiv handel för att säkerställa långsiktigt låga och stabila elpriser utifrån din individuella fastställda policy
 • Förvaltning efter givna ramar och riktlinjer
 • Överblick över kostnader och risker
 • Oberoende analyser om elmarknaden
 • Medverkan på seminarier och utbildningar
 • Möjlighet till fakturering via EDI
 • Vi tar ett helhetsgrepp om administrationen genom statistik, uppföljning och olika rapporter via vår kundzon. Du kan när som helst gå in och se över dina kostnads- och förbrukningsbild för dina anläggningar.


Fakturasamordning
När du blir kund hos oss kan vi också erbjuda dig fakturasamordning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om all din administration. Vi tar emot, betalar, registrerar och vidarefakturerar alla dina fakturor oavsett energislag och sammanställer kostnaden per anläggning. Du väljer själv om du vill bli fakturerad per anläggning eller i någon annan gruppering.

Kontaktperson för LOS Energy Portfölj

Minimera riskerna - bli clearingkund hos oss

Minimera riskerna - bli clearingkund hos oss

Att bli clearingkund på Nordpool och Nasdaq OMX innebär att du eliminerar motpartsrisken i din elhandel

Vi startar med att göra en grundlig analys av gällande riskpolicy och gemensamt tar vi beslut om hur du vill att vi ska förvalta din kraftportfölj. Besluten dokumenteras i din riskpolicy.

Efter arbetet med policy och prissäkringsstrategier ger vi dig

 • Möjlighet att välja mellan rådgivande-, orderstyrd- eller en diskretionär handel. Alternativen ger alla utrymme för säkringshandel och aktiv handel för att säkerställa långsiktigt låga och stabila elpriser utifrån fastställd policy.
 • Förvaltning efter givna ramar och riktlinjer
 • Överblick över kostnader och risker
 • Oberoende analyser om elmarknaden
 • Medverkan på seminarier och utbildningar
 • Möjlighet till fakturering via EDI
 • Vi tar ett helhetsgrepp om administrationen genom statistik, uppföljning samt olika rapporter via vår kundzon. Du kan när som helst gå in och se över din kostnads- och förbrukningsbild för dina anläggningar.
 • Vi blir ditt ombud på Nordpool och Nasdaq OMX och förvaltar portföljen
 • Vi hjälper dig som kund med avtalsadministration med Nordpool och Nasdaq OMX ochupplägget med konton hos din bank


Valutahandel
Välj vår valutaprissäkring för en prissäkrad elhandel.Valutahandel säkrar din elkostnad i den valuta du själv önskar.
När du köper eller säljer el och samtidigt prissäkrar framtida elmarknadspositioner så sker prissäkringarna i EUR. Det innebär en valutarisk eftersom valutakurserna på olika valutor inte samvarierar med EUR.
Vi har tagit fram en valutasäkringstjänst för att kunna erbjuda dig som clearingkund bästa möjliga stabilitet i din elhandel.

Fakturasamordning

När du blir kund hos oss kan vi också erbjuda dig fakturasamordning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om all din administration. Vi tar emot, betalar, registrerar och vidarefakturerar alla dina fakturor oavsett energislag och sammanställer kostnaden per anläggning. Du väljer själv om du vill bli fakturerad per anläggning eller i någon annan gruppering.

Skattedeklaration

När du är clearingkund hos oss kan du också få ett färdigt underlag som du enkelt själv kan föra in på skatteblanketten gällande punktbeskattning för el.