Hållbarhet

Vi på LOS Energy har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunder behov.

Miljöprodukter och -tjänster

Miljöprodukter och -tjänster

Vår vision på LOS Energy är att våra kunder ska se oss som en långsiktig samarbetspartner inom energi- och miljöfrågor. 

Så här arbetar vi med våra kunder inom energi – och miljöfrågor: 

Steg 1 - Verksamhetsanalys

Tillsammans tar vi redo på vad som är viktigt för kunden med avseende på mål och vision inom hållbarhet.

Steg 2 - Upprätta en klimatstrategi
För att bli en hållbar verksamhet krävs en heltäckande, genomtänkt och långsiktig klimatstrategi. I en klimatstrategi sätter vi gemensamt upp en plan för hur verksamheten på ett proaktivt och kostnadseffektivt sätt ska kunna minimera och hantera den klimatpåverkan som genereras från verksamheten.

Steg 3: Regelbunden uppföljning
Genomgång av resultat och analys av det gångna året

Vi på LOS Energy har ett grönt utbud med produkter för att möta våra kunders behov. 

För att beställa Miljöprodukter och -tjänster, kontakta din affärsansvarige.

Miljöel

Investeringar i minskad klimatavtryck

Vår fond

Läs mer om vad vi gör på LOS Energy här. 

Kontaktperson för Miljöprodukter och -tjänster

Välj grön ursprungsmärkt el

Välj grön ursprungsmärkt el

Självklart kan du köpa vanlig ursprungsmärkt miljöel också (vatten, vind, sol och biobränsle) enligt din egna mix.

All el som produceras ska enligt lag vara ursprungsmärkt så att du som konsument kan se hur den är producerad. I och med denna märkning kan du garanterat få den miljömix du själv väljer.

Mer om ursprungsmärkt el hittar du på Energimarknadsinspektionen.

För att beställa Ursprungsgarantier, kontakta din affärsansvarige.

Kontaktperson för Ursprungsgarantier

Louise Melin

Louise Melin

Portföljförvaltare förnybart

Vi erbjuder Bra Miljöval El

Vi erbjuder Bra Miljöval El

Vi har licens från Naturskyddsföreningen att sälja el märkt med Bra Miljöval. Det innebär att elen ska vara godkänd enligt SNF:s kriterier.

Vi betalar en licensavgift och gör avsättningar till tre fonder som innebär konkreta miljöprojekt i anslutning till vattendrag, energieffektivisering och ny produktion av förnyelsebar el.

Vi är en av Sveriges största aktör på Bra Miljöval El. 

Läs mer om Bra Miljöval El hos Naturskyddsföreningen.

För att beställa Bra Miljöval, kontakta din affärsansvarige.

Kontaktperson för Bra Miljöval

Louise Melin

Louise Melin

Portföljförvaltare förnybart

Vi har licens att sälja EKOenergi

Vi har licens att sälja EKOenergi

EKOenergi är ett miljömärke för el. När du köper el med detta miljömärke får du el som är producerad med förnybar energi, men mer därtill: EKOenergi-märket hjälper dig att göra en miljövänlig skillnad.

Som konsument av miljövänlig el förväntar du antagligen att ditt köp innebär konkreta resultat, det vill säga förändringar som inte skulle ha skett om du inte hade gjort det köpet. För en individuell konsument är det mycket svårt att kontrollera om så verkligen är fallet. Men om vi har en gemensam röst, blir situationen genast annorlunda.

Märkningen står som garanti för att:

 • EKOenergi fokuserar på att alla elkonsumenter får väsentlig information.
 • EKOenergi är ett redskap som hjälper att förbättra hållbarheten för redan existerande elverk.
 • EKOenergi garanterar via Klimatfonden att en del av den gröna premien (dvs. vad du betalar för att du köper miljövänlig el) återinvesteras i nya projekt.
 • EKOenergi sätter strikta kriterier för spårningen av grön el.
 • EKOenergi försäkrar att kraven kontrolleras av en tredje part.

 Läs mer om EKOenergy här

För att beställa EKOenergy, kontakta din affärsansvarige.

Kontaktperson för EKOenergi

Louise Melin

Louise Melin

Portföljförvaltare förnybart

100 % klimatneutral förbrukning

100 % klimatneutral förbrukning

Vi på LOS Energy AB har tagit ett extra kliv i frågan kring klimatkompensation och erbjuder nu våra kunder att bli 100% klimatneutrala i sin förbrukning. 

Att man som företag väljer att köpa grön el innebär att man har tagit ett stort steg mot att reducera sin verksamhets klimatpåverkan. Den gröna, rena elen kommer från källor som vind-, sol- och vattenkraft och har nästan inga utsläpp av koldioxid alls under själva driften.

Men även om koldioxidutsläppen bara är en bråkdel jämfört med till exempel kol, gas och olja är den fortfarande inte helt koldioxidfri eftersom det har släppts ut en del koldioxid under själva uppförandet och släpper ut en del i en framtida avveckling av kraftanläggningen.

Genom att beställa vår produkt CO2 Neutral El så reducerar vi den totala utsläppsnivån genom att köpa reduktioner i den grad som behövs för den totala klimatpåverkan från elinköpen helt skall försvinna. 

För att beställa CO2 Neutral El, kontakta din affärsansvarige.

Kontaktperson för CO2 Neutral El

Louise Melin

Louise Melin

Portföljförvaltare förnybart

Bilateralt avtal vindkraft

Bilateralt avtal vindkraft

LOS Energy erbjuder bilaterala vindkraftsavtal, även kallad Corporate Power Purchase Agreement (PPA). 

Genom att ingå i ett bilateralt avtal kan ni se till att er el är förnyelsebar och att ni har möjligheten att dra nytta av vindkraftens värden utan att göra direktinvestering i vindkraft. Något som våra kunder idag använder i sin marknadsföring för att stärka sitt varumärke.

Vindkraftverken ägs i själva verket av vindkraftsproducenten, men all kraft som produceras i de utsedda vindkraftverken dediceras till förbrukaren. Ni har alltså möjlighet att köpa el direkt från utsedda vindkraftverk och samtidigt till ett konkurrenskraftigt förutbestämt pris.

Vi på LOS Energy hanterar all administration, så för er del så blir det lika enkelt som tidigare men med skillnaden att ni får möjlighet att dra nytta av de marknadsföringsvärden som vindkraften innebär.

Många fördelar med konceptet:

 • Stärker företagets miljöprofilering
 • Bidrar i omställningen till ett hållbart samhälle
 • Full access i marknadsföring
 • Företaget är säkrat mot förhöjda elpriser

För att beställa Bilateral avtal vindkraft, kontakta din affärsansvarige.

Kontaktperson för Bilateralt avtal vindkraft

Klimatberäkning

Klimatberäkning

Har ditt företag koll på ert klimatavtryck? Vi hjälper våra företagskunder att utvärdera och beräkna sin klimatpåverkan och att sammanställa en klimatredovisning, vilket är ett nödvändigt underlag för hållbarhetsredovisningen.

Med vårt webbaserat klimatberäkningsverktyg SVANTE kan du enkelt samla in, beräkna, analysera, visualisera och rapportera hållbarhetsdata på ett effektivt och dynamiskt sätt. Vårt verktyg är effektivt för både stora och små organisationer som vill mäta sina koldioxidutsläpp och se över verksamhets klimatpåverkan för att kunna driva sitt hållbarhetsarbete framåt. SVANTE räknar ut koldioxidbelastningen i enlighet med The Greenhouse Gas Protocol (scope 1 – 3) och emissionsfaktorerna uppdateras regelbundet.

För våra företagskunder som har elavtal med LOS Energy kan data som t.ex. elförbrukningen, fjärrvärme och fjärrkyla länkas direkt till SVANTE vilket sparar tid och underlättar datainsamlingen.

Vill du veta mer, läsa en exempelrapport eller få tillgång till en demo? Kontakta vår hållbarhetsexpert så berättar vi mer om SVANTE, vårt klimatberäkningsverktyg.

Kontaktperson för Klimatberäkning

Klimatkompensation

Klimatkompensation

Tar du ditt klimatansvar? Om ditt företag använder energi, har regelbundna resor och inköp så bidrar det, direkt eller indirekt, till klimatförändringar. 

Detta på grund av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen och av andra växthusgaser. För att minska effekterna av den globala uppvärmningen bör vi minska utsläppen av växthusgaser globalt. Det första man gör är att räkna ut sin klimatpåverkan och sedan minska sitt utsläpp. För att ta sitt fulla klimatansvar och för en riktigt bra och långsiktig klimatstrategi bör man också klimatkompensera.

Genom klimatkompensation skapar man klimatnytta. Klimatkompensationsprojekten bidrar utöver klimatnytta också till att förbättra sociala, hälsomässiga och ekonomiska förutsättningar för den lokalbefolkning där projekten är belägen. Vi har en bred portfölj av klimatkompensationsprojekt och arbetar med certifierade klimatkompensationsprojekt främst inom Clean DevelopmentMechanism (CDM).

Vi kan erbjuda ditt företag skräddarsydda klimatkompensationslösningar av kvarvarade utsläpp och tillsammans med en god marknadsföringsstrategi kan vi hjälpa er att stärka ert varumärke och ge konkurrensfördel.

Vill du veta mer om klimatkompensation och våra olika projekt, kontakta vår hållbarhetsexpert så berättar vi mer.

Kontaktperson för Klimatkompensation

LOS Energieffektiviseringsfond

LOS Energieffektiviseringsfond

Vill ert företag genomföra energieffektiviseringsåtgärder? Då kanske LOS Energy kan hjälpa er med ett ekonomiskt bidrag!

Alla företagskunder kan söka pengar från LOS Energieffektiviseringsfond. Pengarna ska användas till konkreta åtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi.

Pengarna kommer från försäljningen av Bra Miljöval som är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Det är Naturskyddsföreningen som beviljar projekten och de prioriterar gärna projekt där tekniken behöver introduceras och har stor effektiviseringspotential. Till ansökan ska du bifoga en uppfattning om hur och var elen används i dagsläget uppdelat på värme, belysning, ventilation, processen och övrigt.

Kontakta oss, så berättar vi mer om vilka kriterier som måste uppfyllas för projekt som finansieras genom Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan till Energieffektiviseringsfonden
Ladda ned ansökningsblankett. Ansökan ska skickas in till vår hållbarhetsexpert som du också kan kontakta om du har frågor.

Kontaktperson för LOS Energieffektiviseringsfond

Elmarknadens skarpaste verktyg för att investera i hållbar utveckling

Elmarknadens skarpaste verktyg för att investera i hållbar utveckling

Vill du vara med att bygga en hållbar framtid?

LOS Hållbarhetsfond skall vara elmarknadens skarpaste verktyg för att investera i hållbar utveckling. Hållbarhetsfonden skall bidra till att öka produktion och användning av förnybar kraft, samt bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Kort sagt är syftet att bygga en hållbar framtid. 

Investering i Hållbarhetsfonden innebär:

 • Ledarskap och engagemang inom hållbarhetsfrågor
 • Ökad trovärdighet genom tydlig satsning på hållbar utveckling
 • Hållbarhetsfonden är transparent i vilken nytta som skapas
 • Möjlighet att påverka hur pengarna ska placeras inom fondens tre områden
 • Tillgång till ett hållbarhetsforum där fondens investerare och intressenter möts
 • Stärkt varumärke genom fondens publicitet
 • LOS hjälper till med marknadsföringsmaterial

Fonden kommer att investera i följande tre områden.

Nytänkande projekt och satsningar i teknologi som bidrar till mer effektivt användande av förnybar kraft

Stöd till forskningsprojekt och/eller andra utvecklingsprojekt som leder till minskade utsläpp av koldioxid, mer effektivt utnyttjande av förnybar kraft eller på annat sätt hjälper till att bygga en hållbar framtid.

Direktinvestering i utbyggnad av förnybarkraft

Investering i byggande av förnybar kraft samt ägande av den enligt ägarandelar i en ägarförening. Fondens första investering är byggande av solcellspark.

Investeringar i globalt minskat klimatavtryck

Klimatneutraliseringen sker genom utsläppsreducerande CDM-projekt i utvecklingsländer, vilket medför investering i globalt minskat klimatavtryck.

 

 

Kontaktperson för LOS Hållbarhetsfond