Producenter

Vi är en elleverantör som hjälper producenter att få högst möjliga elpris.

Välj hur du vill sälja din elproduktion

Välj hur du vill sälja din elproduktion

I dag är elmarknaden både avreglerad och globaliserad. 

Elpriset och elcertifikatpriset påverkas av bland annat utbud och efterfrågan, konjunkturer, världsekonomin och valutahandel. Investeringen i produktion påverkas inte enbart av vind och temperatur.

Investeringstankar
För dig som ska investera i produktion, kan det innebära svårigheter att budgetera och riskera att fast eller rörligt elpris blir ojämn.Vår portföljmodell ger dig möjlighet att säkerställa en långsiktigt stabil avkastning på din investering.

Välj olika sätt
Som producent har du olika alternativ att välja mellan när du säljer din elproduktion. Att skriva ett fastprisavtal och binda elpriset för ett eller flera år på en felaktig nivå, kan riskera att din investering blir mindre lönsam. Att förvalta din elproduktion i en portfölj ger en stabil avkastning och reducerar prisrisken.

Här är några av de olika sätt du kan välja mellan:

 • Balansansvar
 • Spotprisrelaterade köpkontrakt
 • Portföljförvaltning
 • Fastprissatta köpkontrakt
 • Försäljning av el-certifikat
 • Försäljning av Ursprungsgarantier
 • Analys av elpriser, el-certifikat och Ursprungsgarantier
 • Kassaflödesfördelar för försäljning av produktion
 • Presentation av elmarknad, analyser, förvaltningskoncept till investorer och banker

Maximera dina intäkter - bli clearingkund hos oss

Maximera dina intäkter - bli clearingkund hos oss

Att vara clearingkund hos oss innebär att vi går in som ditt ombud på Nord Pool och Nasdaq OMX, och förvaltar din portfölj både fysiskt och finansiellt.

Vi gör en grundlig analys och genomgång av gällande riskpolicy och tar gemensamt beslut om hur vi ska förvalta din kraftportfölj. Det innebär att du helt slipper motpartsrisken.

Efter arbetet med policies och prissäkringsstrategier ger vi dig

 • Aktiv handel för att säkerställa långsiktigt stabila elpriser utifrån fastställd policy
 • Förvaltning efter givna ramar och riktlinjer
 • Överblick över intäkter
 • Oberoende analyser om elmarknaden
 • Medverkan på seminarier och utbildningar
 • Statistik, uppföljning samt olika rapporter via vår kundzon
 • Vi blir ditt ombud på Nord Pool och Nasdaq OMX, och förvaltar portföljen
 • Vi hjälper dig som kund med avtalsadministration med Nord Pool och Nasdaq OMX samt upplägget med konton hos din bank


Valutahandel
Vi har tagit fram en valutasäkringstjänst för att kunna erbjuda dig bästa möjliga stabilitet i din elhandel.Välj vår valutaprissäkring för en prissäkrad elhandel.

När du köper eller säljer el och samtidigt prissäkrar framtida elmarknadspositioner så sker prissäkringarna i EUR.  Det innebär en valutarisk eftersom valutakurserna på olika valutor inte samvarierar med EUR.

Vi handlar med ursprungsgarantier

Vi handlar med ursprungsgarantier

Vi köper ursprungsgarantier för motsvarande ca 6 TWh fysisk förbrukning varje år, och har därmed en bra avsättning för all produktion.

Denna stora hantering av ursprungsgarantier innebär att relativt stora volymer inte behöver påverka marknadspriset i så stor utsträckning, då vi kan få dem sålda till aktuellt marknadspris till andra kunder med köpbehov.

Vi erbjudar handel med utsläppsrätter

Vi erbjudar handel med utsläppsrätter

Vi har ett standardiserat och välfungerande upplägg för vår handel med utsläppsrätter. Vi har specifika portföljer skapade för att köpa och/eller sälja el-certifikat och utsläppsrätter för dig som har en exponering inom dessa områden.

Med Kyotoavtalet som grund har EU satt upp målet att minska unionens totala utsläpp med åtta procent till år 2012. EU har därför infört ett handelssystem för utsläppsrätter, som började gälla 1 januari 2005.

Metoden bygger på det gemensamma tak länderna satt för utsläppen av koldioxid och i vilken takt de ska minska. El- och värmeproducenter som använder fossilbränsle kan antingen begränsa sina utsläpp eller köpa rättigheter som motsvarar det egna utsläppet, så kallade utsläppsrätter.Kostnaden för dessa eller åtgärder för att reducera utsläppen medför en fördyring av kraftproduktionen och därmed ett ökat kilowattimmepris.